นักศึกษา รหัส 60 สามารถเข้าใช้งาน Google Apps ได้แล้ว วันนี้

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๕ (35th  WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐”  ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมคือ

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Farming : Sensor network + Web service + Crop modeling” โดย ศาสตราจารย์คิโยชิ ฮอนดะ ( Kiyoshi HONDA)
  • การบรรยาย เรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย โดย  รศ.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์
  • การอภิปราย เรื่อง UniCAD อนาคตการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุดมศึกษา การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบนโครงข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
  • บรรยาย เรื่อง Digital Technology กับการพัฒนา Thailand 0 โดย

ผศ.โปรดปราณ สิริธีรศาสน์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  • ระบบ Monitoring Server ด้วยโปรแกรม Glances และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

โดยในการอบรมดังกล่าวมีทั้งเชิงปฏิบัติ และแนวทางเป็นทฤษฎี ในแต่ละหัวข้อที่ได้เข้าร่วมสามารถนำมาพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบนโครงข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะทำให้ สอก.สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัย ภายใต้การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ UniCAD ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการข้อมูลกลางของ สอก. ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องมี ระบบบริหารข้อมูลกลาง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตามมาตรฐาน XML Schema

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น