แจ้งซ่อมบำรุง

สำหรับอาจารย์และบุคลากรสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง (เฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุง (สำหรับนักศึกษา)