บัญชีผู้ใช้งาน

บัญชีผู้ใช้งาน

สำหรับบัญชีผู้ใช้งาน นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จะใช้งาน อยู่ 2 ประเภท ดังนี้

  1. บัญชีสำหรับใช้งาน ระบบ LDAP ที่ใช้บัญชีเดียวเข้าใช้งานได้พร้อมกัน เช่น บัญชีใช้งานอินเทอร์เน็ต บัญชีดูเกรด บัญชีระบบบริหารงาน(สำหรับบุคลากร) บัญชีระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์(สำหรับบุคลากร) ระบบสลิปเงินเดือน(สำหรับบุคลากร) เป็นต้น
  2. บัญชีการใช้งาน Email มหาวิทยาลัย ใช้งานเข้าอีเมล์มหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษาและบุคลากร โดยใช้งาน @ksu.ac.th

ใช้งาน Google App

สามารถนำ อีเมล์ @ksu.ac.th เข้าใช้งาน Google Apps ได้

Google Classroom

เข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์

บัญชีใช้งานสำหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ต WiFi ภายในมหาวิทยาลัย

  • สำหรับบุคลากรภายนอกให้ติดต่อขอใช้งาน ที่สำนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจะสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง