อินเทอร์เน็ต/Wifi

อินเทอร์เน็ต/Wifi

      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามอาคารต่าง ๆ กว่า 800 จุด กระจายทั่วมหาวิทยาลัย, กว่า 300 จุดที่ติดตั้งตาม common area ดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอร์ และอีกกว่า 500 จุดที่ติดตั้งและดูแลโดยส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point ที่ดูแลโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ SSID ชื่อ KSU Wireless) จากนั้น Login เข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (KSU Account)