ลงทะเบียน/เข้าร่วมโครงการอบรม

ลงทะเบียนการอบรม

ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application)

วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 

contents.

Node.js, npm, และ Atom Editor

- แนะน าการติดตั้ง Node.js, npm, และ Atom Editor (Packages ที่จ าเป็น) - แนะน าการติดตั้ง Ionic Framework 3 และเครื่องมือต่างๆ เช่น การรันผ่าน USB, Emulator เป็นต้น - การสร้างและจัดการโปรเจ็ค - การรัน App - เรียนรู้การใช้ค าสั่ง Ionic CLI

การจัดการ Pages

- การจัดการ Pages - ท าความเข้าใจกับ Navigation Stack เรียนรู้พื้นฐาน Navigation - การรับส่งข้อมูลระหว่าง Pages

APIs (Backend)

การเรียกใช้งาน APIs (Backend) ด้วย Angular Services - การสร้าง Http Service และ Providers - เรียนรู้ Lifecycle Events - เรียนรู้ และใช้งาน Ionic 2 Components ขั้นสูง

Google Map

เรียนรู้ และใช้งาน Ionic 2 Native เช่น Google Map และอื่นๆ - การใช้งาน Camera + อัปโหลดรูปภาพ, Local Notifications, Barcode Scanner, Social Sharing, InAppBrowser, Call Number เป็นต้น

Templates

- การตกแต่ง Templates และสไตล์ให้กับ App - การสร้างรายงานด้วย Charts

JavaScript ES6, Angular 4 และ TypeScript

พื้นฐาน JavaScript ES6, Angular 4 และ TypeScript ส าหรับ Ionic 3 - แนะน า hybrid Mobile Application - แนะน า Ionic Framework 3 เบื้องต้น

Ionic Components

พื้นฐาน และการใช้งาน Ionic Components - เรียนรู้การใช้งาน List, Search Bar, Cards, Alerts, Toasts, Refresher และ Slides - เรียนรู้ และใช้งาน Http Service - เรียกใช้งาน APIs ในรูปแบบต่างๆ

Form Validation

การสร้างฟอร์ม Form, การรับส่งข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยฟอร์ม (Form) - การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Form Validation) - การสร้างระบบล็อกอินด้วย Ionic 2 ร่วมกับการใช้ Events

Ionic Storage (SQLite)

- การเก็บข้อมูลแบบ Local ด้วย Ionic Storage (SQLite) - การจัดรูปแบบ และแสดงผลข้อมูลด้วย Pipes

workshop

workshop - เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมไอคอน, Splash Screen การ Build App ทั้ง Android และ ios - การเตรียม App เพื่ออัพโหลดขึ้น Store

"อยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาใช้งานภายในองค์กร ให้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับ..."
ปิยะ สร้อยอุดม
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร