บุคลากร

นายปิยะ สร้อยอุดม

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพลากร ภูขมัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพิชิต บุญหลัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเทวฤทธิ์ ภูดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอภิวัฒน์ หินศิลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิตติคุณ สารภี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย บุญแสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์