Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-12-2563

           ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมลิขสิทธิ์นี้เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้

        ๑) รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เท่านั้น โดยไม่รวมนักศึกษา
       ๒) ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์เผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
       ๓) รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เท่านั้น
       ๔) หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับ มอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(คลิกลิงค์ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์)  (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563 
  แจ้งช่องทางการให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ 
  ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  แจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
  ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ 
     บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
     บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563

     แจ้งช่องทางการให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์
     แจ้งช่องทางการให้บริการแจ้งซ่อมออนไลน์

     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
      ในวันที่ 8 กันยายน 2563 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการโครงการยุวชนอาสา การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานสัมมนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

     บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี
     การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมระดมความคิด การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร