Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  16-12-2563

           ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมลิขสิทธิ์นี้เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้

        ๑) รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เท่านั้น โดยไม่รวมนักศึกษา
       ๒) ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์เผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
       ๓) รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เท่านั้น
       ๔) หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับ มอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(คลิกลิงค์ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ KMS)  (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 
  การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563 
     วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive
     วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive

     บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
     บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

     การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี
     การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-COVID-19-ฉบับที่-17
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-COVID-19-ฉบับที่-17 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร