Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่ประกาศ  04-08-2563

   เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมระดมความคิด การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถนำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานภายในองค์กรในทิศทางเดียวกัน และบุคลากรสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กร การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผน มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้กว่า 60 คน นางปฏิมา บุษราคัม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การพัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วง 5 ปี และเชื่อมโยงกับ เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา และวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินภารกิจของสำนักงานอธิการบดีสามารถสนับสนุนขับเคลื่อนให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมระดมความคิดในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานอธิการบดีให้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  58  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการระบบแผนงบประมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive
     วิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive

     บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
     บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

     การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี
     การรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการ Microsoft Office 365

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-COVID-19-ฉบับที่-17
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-COVID-19-ฉบับที่-17 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร