Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง
นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

--------------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ เทคโนโลยี่นวัตกรรม และบูรณาการ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมในภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและสากล โดยมีการบริหารงานที่โปร่งใส สอดคล้องกลับนโยบายของรัฐบาล ให้ก้าวเช้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการนำระบบสารสนเทศเทศเข้ามาบริหารจัดการการศึกษา จึงเป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้

* เอกสารเพิ่มเติม 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร