Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร ซึ่งอาจมีปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยภายในมากระทบทำให้ระบบสารสนเทศรวมทั้งอุปกรณ์เสียหายได้ 

          ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังนี้

  1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
  2. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น
  3. การเตรียมความพร้อม
  4. การจัดองค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
  5. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
  6. กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ฯ
  7. ผัง Flowchart กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ
  8. แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม
  9. การติดตามและรายงานผล

* โดยอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร