Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ระบบบริการการศึกษา(ESS)


 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (Education Service System: ESS)

1.ระบบงานบริการทั่วไป

2.ระบบงานบริการนักศึกษา

3.ระบบงานบริการอาจารย์

4.ระบบรับสมัครนักศึกษา

5.ระบบประเมินการเรียนการสอน

6.ระบบกองทุนเพื่อการศึกษา

7.ระบบบริหารงานบุคลากร

8.ระบบบริหารเงินเดือนบุคลากร

9.ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด

10.ระบบข้อมูลผู้บริหา 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร