Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์


               บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

           ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมลิขสิทธิ์นี้เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้

        ๑) รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เท่านั้น โดยไม่รวมนักศึกษา
       ๒) ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์เผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
       ๓) รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เท่านั้น
       ๔) หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับ มอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(คลิกลิงค์ขอรับผลิตภัณฑ์ KMS-KSU)

Office Professional Plus 2016 KMS

# Office Professional Plus 2019 KMS

# Windows 10-11 KMS

(คลิกลิงค์ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์)

(คลิกลิงค์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ :หมายเหตุ : กรณีใช้งานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยให้ ดาวน์โหลดผ่าน เครือข่าย VPN มหาวิทยาลัย)

# Office Professional Plus 2010 32 bit #

- Thai

- English

# Office Professional Plus 2010 64 bit #

- Thai

- English

# Office Professional Plus 2013 32 bit #

- Thai

- English

# Office Professional Plus 2013 64 bit #

- Thai

- English

Office Professional Plus 2016 64 bit #

- Win 7 32 bit 

Win 7 64 bit 

Windows 8.1 32 bit 

Windows 8.164 bit

- Windows 10 Pro 32 bit 

- Windows 10 Pro  64 bit 

- Windows 11 Pro 64 bit 

- Windows Server Standard 32 bit 

- Windows Server Standard 64 bit  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 62/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4600 (ในเมือง) อาคารฟ้าแดดสงยาง 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 (นามน) โทรศัพท์ : 043-811128 ต่อ 7130 และ043-602057 โทรสาร : 043-602057

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร