วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร